Loading…

Có chị khi thấy khó chịu trong người, bụng bị sưng to. Đi khám Y tế Huyện, bác sĩ kết luận: U NAN BUỒNG TRỨNG. Đi khám Y tế Tỉnh, bác sĩ kết luận: U XƠ TỬ CUNG. Đi khám Y tế Trung Ương, bác sĩ kết luận: U...ĐẠI????

Bạn A nói B hãy nghĩ đến một trong 3 số: 1 , 2 hoặc 3. Bạn A chỉ cần hỏi 1 câu và B chỉ cần trả lời ĐÚNG, SAI hoặc KHÔNG BIẾT. Vậy là A đã đoán đúng số B nghĩ. Câu đố: A đã hỏi như thế nào? Và suy luận như thế nào để ra đáp án?

1. Rùa có mấy chân?

2. Rùa bò mấy chân?

3. Năm nay rùa bò ngang mả lãnh tụ Lê nin mấy chân?

(Nam Bộ gọi cái mộ, mồ là cái mả)

Bài toán tình yêu

Neáu baøi toaùn tình anh em chöa hieåu,
Ñaõ voäi vaøng BIEÄN LUAÄN theá thoâi sao?
Anh yeâu em chaúng bôûi THAM SOÁ naøo,
GIAÛ THIEÁT ñoù muoân ñôøi ko thay ñoåi!
Caøng PHAÂN TÍCH tim anh caøng nhöùc nhoái.
Em nôõ loøng naøo TRÒ TUYEÄT ÑOÁI tình anh?
Anh yeâu em baèng TRÒ TUYEÄT ÑOÁI chaân thaønh,
Vaø tình anh ñaõ tieán veà VOÂ CÖÏC.
Neáu em xeùt tình anh treân SOÁ THÖÏC,
Anh seõ duøng SOÁ PHÖÙC ñeå CHÖÙNG MINH.
Tình yeâu ñoù seõ nhö BAÁT PHÖÔNGTRÌNH.
Anh vöõng tin, xin em ñöøng GIÔÙI HAÏN.
Hai con tim chuùng mình KHOÂNG ÑOÀNG DAÏNG.
Hay vì em ñaõ TOÁI GIAÛN tình anh?
Duø hy voïng laø AÅN SOÁ mong manh,
Thì HEÄ QUAÛ tình anh khoâng hoái haän.

(SƯU TẦM)

Cũng vì thằng Nguyễn Đại Du mà Tiểu Du chia tay tôi (Trung Du), tôi tức lắm cơ. Và tôi vẫn còn một điều thắc mắc là Tiểu Du thích màu gì nhất?


Chế ảnh meme
cached