Tất cả Ảnh vui Truyện cười Video hài Đố vui

Tôi là Hoàng Trung Du. Tôi quen Đặng Tiểu Du được một thời gian, tình cảm rất mặn nồng thế mà nàng nỡ bỏ tôi theo người khác. Tại sao nàng bỏ tôi vậy?

Bạn A nói B hãy nghĩ đến một trong 3 số: 1 , 2 hoặc 3. Bạn A chỉ cần hỏi 1 câu và B chỉ cần trả lời ĐÚNG, SAI hoặc KHÔNG BIẾT. Vậy là A đã đoán đúng số B nghĩ. Câu đố: A đã hỏi như thế nào? Và suy luận như thế nào để ra đáp án?

Có chị khi thấy khó chịu trong người, bụng bị sưng to. Đi khám Y tế Huyện, bác sĩ kết luận: U NAN BUỒNG TRỨNG. Đi khám Y tế Tỉnh, bác sĩ kết luận: U XƠ TỬ CUNG. Đi khám Y tế Trung Ương, bác sĩ kết luận: U...ĐẠI????

Có một nhà khảo cổ tìm được một kho báo. Trong đó là 6 thùng tiền vàng, mỗi thùng chứa 1000 đồng tiền vàng mỗi đồng nặng 10g. Ông ta rất vui mừng, nhưng khi kiểm tra lại thì trong đó có một thùng tiền giả, biết rằng tiền giả nhẹ hơn tiền thật 1g. Với 1 cái cân đồng hồ và 1 lần cân, hãy xác định thùng tiền giả

Gần nhà tôi có một quán ăn cũng tương đối ế ẩm. Một ngày kia chủ quán treo biển "Hết lòng phục vụ quý khách". Vậy là từ đó không còn ai ghé quán đó ăn nữa. Tại sao kì vậy?

Có một công chúa rất thông minh và hiểu biết rất sâu rộng. Công chúa có thể trả lời đúng tất cả câu hỏi của người khác. Bạn muốn làm phò mã không, hãy hỏi câu gì mà công chúa không trả lời được.

Có một con cọp rất hung hãn, đang bị cột cổ bằng một sợi dây, một đầu dây thì cột vào một gốc cây. Bên dưới sợi dây là một cây nến đang cháy, cây nến sắp cháy hết sợi dây. Có một người đang ở gần đó, anh ta phải nói gì mà con cọp quay lại thổi tắt cây nến? Nếu không là anh ta sẽ bị con cọp vồ mất. (Đây là câu đố mà bé Ngọc Hân lớp 10A1 đố tôi)

Cũng vì thằng Nguyễn Đại Du mà Tiểu Du chia tay tôi (Trung Du), tôi tức lắm cơ. Và tôi vẫn còn một điều thắc mắc là Tiểu Du thích màu gì nhất?

1. Rùa có mấy chân?

2. Rùa bò mấy chân?

3. Năm nay rùa bò ngang mả lãnh tụ Lê nin mấy chân?

(Nam Bộ gọi cái mộ, mồ là cái mả)

Bài toán tình yêu

Neáu baøi toaùn tình anh em chöa hieåu,
Ñaõ voäi vaøng BIEÄN LUAÄN theá thoâi sao?
Anh yeâu em chaúng bôûi THAM SOÁ naøo,
GIAÛ THIEÁT ñoù muoân ñôøi ko thay ñoåi!
Caøng PHAÂN TÍCH tim anh caøng nhöùc nhoái.
Em nôõ loøng naøo TRÒ TUYEÄT ÑOÁI tình anh?
Anh yeâu em baèng TRÒ TUYEÄT ÑOÁI chaân thaønh,
Vaø tình anh ñaõ tieán veà VOÂ CÖÏC.
Neáu em xeùt tình anh treân SOÁ THÖÏC,
Anh seõ duøng SOÁ PHÖÙC ñeå CHÖÙNG MINH.
Tình yeâu ñoù seõ nhö BAÁT PHÖÔNGTRÌNH.
Anh vöõng tin, xin em ñöøng GIÔÙI HAÏN.
Hai con tim chuùng mình KHOÂNG ÑOÀNG DAÏNG.
Hay vì em ñaõ TOÁI GIAÛN tình anh?
Duø hy voïng laø AÅN SOÁ mong manh,
Thì HEÄ QUAÛ tình anh khoâng hoái haän.

(SƯU TẦM)

cached