Loading…

Thơ tình Toán Học

Bởi abjectman , 137277 0
nguồn: Tự chế

Bài toán tình yêu

Neáu baøi toaùn tình anh em chöa hieåu,
Ñaõ voäi vaøng BIEÄN LUAÄN theá thoâi sao?
Anh yeâu em chaúng bôûi THAM SOÁ naøo,
GIAÛ THIEÁT ñoù muoân ñôøi ko thay ñoåi!
Caøng PHAÂN TÍCH tim anh caøng nhöùc nhoái.
Em nôõ loøng naøo TRÒ TUYEÄT ÑOÁI tình anh?
Anh yeâu em baèng TRÒ TUYEÄT ÑOÁI chaân thaønh,
Vaø tình anh ñaõ tieán veà VOÂ CÖÏC.
Neáu em xeùt tình anh treân SOÁ THÖÏC,
Anh seõ duøng SOÁ PHÖÙC ñeå CHÖÙNG MINH.
Tình yeâu ñoù seõ nhö BAÁT PHÖÔNGTRÌNH.
Anh vöõng tin, xin em ñöøng GIÔÙI HAÏN.
Hai con tim chuùng mình KHOÂNG ÑOÀNG DAÏNG.
Hay vì em ñaõ TOÁI GIAÛN tình anh?
Duø hy voïng laø AÅN SOÁ mong manh,
Thì HEÄ QUAÛ tình anh khoâng hoái haän.

(SƯU TẦM)


Chế ảnh meme