Loading…

Cùng giải nào các bạn

Bởi dinhhe213 , 1778 0
nguồn: Tự chế

 Có 8 ô: 2 cột và 4 hàng. Hãy đánh số từ 1 đến 8 (không đánh trùng nha)sao cho không 2 số không liên tiếp nhau kể cả hàng ngang, hàng dọc và hàng chéo.

Giải bài toán trong 15 phút.


Chế ảnh meme