Loading…

Mời các bạn giải

By ninjsc , 8259 0
nguồn: Tự chế

1. Tại một ngã tư có một cô đi trước, ba cô đi sau. Hỏi có mấy cô?

2. Cái quý nhất của con trai là gì?

View answer

Bình Luận


Chế ảnh meme